Đại Lễ Phât Đản Chung Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, Lời Khai Mạc Của Trưởng Ban Tổ Chức Thầy Thích Chúc Đại