Đại Lễ Phât Đản Chung Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, Thư Của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, 05-2019