MẪU GHI DANH THAM DỰ KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN KỲ III – RETREAT REGISTRY FORM

Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No
L (Large), M (Medium), S (Small)

Con xin phát nguyện tinh tấn tu hoc, giữ nếp sống lục hòa và nội quy khóa tu

I vow to practice diligently the six harmonies and follow the regulations of the Retreat

Thời hạn chót ghi danh 07 tháng 8 năm 2022

Last day for register is August 7, 2022