Thời Khóa Tu Học

THỨ HAI & THỨ TƯ

08:00 pm

Khóa lễ hành trì Kinh văn Nikaya, Kinh Pháp Hoa và Chú Đại Bi, hành thiền

THỨ NĂM

07:00 pm – 09:00 pm

Khóa tu cho người nói tiếng Anh

THỨ SÁU

07:00 pm – 09:00 pm

Sinh hoạt của giới trẻ (8 tuổi- 25 tuổi)

CHỦ NHẬT

10:00 am – 12:00 am

Lớp Việt Ngữ

11:00 am

Khóa lễ cầu nguyện, thuyết pháp

Mỗi tháng có một ngày tu học (theo lịch niêm yết) từ 10:00 am – 05:00 pm

Các lớp học Phật Pháp được tổ chức định kỳ theo lịch riêng