Lễ Hội Lương Hoàng Sám- Xuất Gia Gieo Duyên, 08, 2019