Đại Lễ Phât Đản Chung Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, Lễ Tấn Phong Thượng Tọa